Leave Your Message
65420bf3mg65420ber75
65420bfkkp65420bf3jf
65420bf72r

fak fak

Kärhananyň ösüşleri bilen tanyş boluň

 • 1

  S: Arza üçin laýyk ädim motoryny nädip saýlamaly?

  J: Göz öňünde tutmaly birnäçe möhüm faktor bar: tork, bedeniň uzynlygy, üpjünçilik naprýa .eniýesi, üpjünçilik togy we ş.m. ) size Bizden soraň, arkaýyn boluň, saýlama işinde size kömek etmekden has hoşal.

 • 2

  S: Programmam üçin standart däl motor gerek, kömek edip bilersiňizmi?

  J: Elbetde, müşderilerimiziň köpüsi başga bir görnüşde ýörite konfigurasiýalary talap edýärler. Bar bolan programmada motory çalyşmagy meýilleşdirýän bolsaňyz, bize çyzgy ýa-da nusga iberiň, şuňa meňzeş önüm tapmaga kömek edip bileris. Ativea-da bolmasa, biziň bilen habarlaşyň we programmaňyzy we önüm aýratynlyklaryňyzy beýan ediň, in engineenerlerimiz siziň üçin ýörite çözgüt döretmek üçin siziň bilen işleşerler.

 • 3

  S: Bir stockada önümiňiz barmy? Ilki bilen nusgalary sargyt edip bilerinmi?

  J: Biz adaty modellerimiziň köpüsini saklaýarys. Ilki bilen bir nusgany synap görmek isleseňiz, size iberendigimize begenýäris. Elbetde, hemme zady ýa-da ýöriteleşdirilen hereketlendirijileri ätiýaçlandyrmaýarys. Adaty däl önüm gerek bolsa, bize habar bermegiňizi haýyş edýäris we nusgany siziň üçin öndürmek üçin elimizden gelenini ederis.

 • 4

  S: Gurluşyň wagty / gowşurylyşyna näçe wagt garaşmaly?

  J: Sargyt adaty modellerimiz üçin bolsa we bizde ätiýaçlyk bar bolsa, adatça olary 5-9 günüň içinde howa arkaly iberip we eltip bileris. Eger haýyş motor (lar) hakda bolsa, 2-5 hepde dowam etmegine rugsat bermegiňizi haýyş edýäris.

 • 5

  S: Önümleriňiz nähili iberilýär?

  J: ippingük daşamak usullary bilen örän çeýe we dünýäniň esasy kurýer hyzmatlarynda hasaplarymyz bar. Sargyt ýerleşdireniňizde, bize iberiş salgysyny we habarlaşmak üçin maglumatlary beriň, galanlaryny çözeris. Eger ulanmagy makul bilýän ekspeditor ýa-da kurýer bar bolsa, bize habar beriň we ýerleşdireris.

 • 6

  S: Motorlaryňyzyň hili barada maňa näme aýdyp bilersiňiz?

  J: Haýşengde ýokary hilli önümleri eltip bermek, şeýle hem pul zerurlygy üçin iýmitlenmek biziň üçin hökmany meseledir. Aýry-aýry komponentlerden başlap, önümçilik prosesinde synag proseduralarymyz bar we bu standart hem, ýöriteleşdirilen önümlere-de degişlidir. Seýrek ýüze çykýan bir mesele ýüze çyksa, meseläni öz wagtynda we aç-açan çözmek üçin siziň bilen işleşeris.

 • 7

  S: OEM hyzmatlaryny hödürleýärsiňizmi? Öz logotipimi sorap bilerinmi?

  J: Hawa, göwrümli önüm üçin OEM hyzmatlaryny berip bileris. Marka zerurlyklaryňyz barada jikme-jiklikleri bizden sorap bilersiňiz.

 • 8

  S: Kepillik şertleriňiz näme?

  J: Dürli önümler üçin dürli kepillik şertlerini hödürleýäris. Jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.